Persónuverndarstefna Myndsmiðjunnar ehf.

Myndsmiðjunni er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Myndsmiðjunnar kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Ábyrgð
Myndsmiðjan Egilsstöðum ehf. kt. 500889-1019, hér eftir nefnt Myndsmiðjan eða Fyrirtækið, vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem fyrirtækið safnar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili. Myndsmiðjan hefur aðsetur að Miðvangi 6, 700 Egilsstöðum, og er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru fyrirtækinu. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið mynd@mynd.is.

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga
Myndsmiðjan safnar upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini, og birgja sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila.
Myndsmiðjan safnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.
Myndsmiðjan safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Myndsmiðjan geti ekki útvegað viðkomandi aðila vörur eða veitt þjónustu.

Miðlun persónuupplýsinga
Myndsmiðjan nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir. Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga.
Myndsmiðjan miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Myndsmiðjunni er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Myndsmiðjan afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi.
Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Myndsmiðjan trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Myndsmiðjan leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna
Myndsmiðjan leggur áherslu á að tryggja varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Myndsmiðjan tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni.

Persónuverndarstefna Myndsmiðjunnar er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar. Myndsmiðjan áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Myndsmiðjunnar má finna á www.mynd.is. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Myndsmiðjunnar skal senda á netfangið mynd@mynd.is.

Vistun mynda og geymslutími.
Myndir og gögn sem send eru til okkar til vinnslu eru aldrei geymdar lengur en þarf og lengst í 40 daga, sama á við um tölvupósta og gagnaskrár. Óski viðskiptavinur að við geymum myndir lengur þarf hann að biðja um það.

Myndir frá ljósmyndurum Myndsmiðjunnar ehf eru í eigu þeirra. Myndirnar eru geymdar á tölvukerfi Myndsmiðjunnar og getur viðskiptavinur fengið afgreiddar myndir eftir þeim þegar hentar. Myndir sem teknar eru af ljósmyndurum Myndsmiðjunnar eru aldrei birtar opinberlega án leyfis frá viðkomandi viðskiptavini.

Þegar ljósmyndarar okkar taka myndir í skólum er óskað eftir skriflegu leyfi frá forráðamönnum að taka megi myndir af þeirra börnum. Hópmyndir eru settar á heimasíðu Myndsmiðjunnar til kynningar, skoðunar og sölu til forráðamanna barna, þær eru aldrei lengur á heimasíðunni en þann tíma sem sala þeirra stendur yfir eða í 3 – 4 vikur. Einstaklingsmyndir sem teknar eru í skólum eru ávallt sendar beint á forráðamenn með tölvupósti.

Persónuverndarstefna fyrst samþykkt 20.06.2018